Όροι διαγωνισμού Samos Mobility

Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν με email και με comment στο fb και Instagram post.

Για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσεις την εξής διαδικασία:

Τραβάς μία seflie με το κινητό σου είτε με το ποδήλατο είτε με τα πόδια για να προωθήσουμε την εβδομάδα Ευρωπαικής κινητικότητας

Μας την στέλνεις στο Facebook ή στο Instagram μας 

Συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής και πήρε μέρος στο διαγωνισμό.

Για οτιδήποτε χρειαστείς, επικοινώνησε με το 22733.50100

 1. Η εδρεύουσα στη Σάμο ( Πλατεία Δημαρχείου ) εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής «διαγωνισμός»), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16/09/20 έως και 22/09/20, διαδικτυακά. Νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται 1 συμμετέχοντας.
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση είναι υποχρεωτική: 1] η είσοδος στην σχετική πλατφόρμα από 16/9/2020 έως και 22/9/2020] η αποστολή selfie φωτογραφίας 3] η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας . Τα στοιχεία έκαστου διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα, ώστε να πιστοποιούνται από την αστυνομική του ταυτότητα. Διαφορετικά η συμμετοχή του απορρίπτεται. 
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στη Σάμο, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρίας, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το samosmobility.gr, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημαρχείου στη Σάμο ( Πλατεία Δημαρχείου ) την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής που θα κερδίσει ένα ποδήλατο αξίας 300€.
 5. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των επάθλων, παρόν ή μέλλον.
 6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.
 7. Το όνομα του μεγάλου τυχερού θα αναρτηθεί μετά την κλήρωση στην επίσημη σελίδα του Samos Mobility στο Facebook και το Instagram, ενώ εν συνεχεία θα λάβει και ειδοποίηση μέσω email για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου.
 8. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο – ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας – ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθε δικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχει κληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξη της προθεσμίας παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, για να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου στη Σάμο ( Πλατεία Δημαρχείου )  ή στο αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο  εντός προθεσμίας ενός μηνός  από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.  Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια  επικοινωνίας με το νικητή και τον αναπληρωματικό νικητή για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητής υποχρεούται  προ της παραλαβής του επάθλου , να δηλώσει εγγράφως προς την διοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
 9. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τον ματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω των άνω τροποποιήσεων.
 10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και της παραλαβής ή μη του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
 11. Προσωπικά Δεδομένα: Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα του samosmobility.gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: info@samosmobility.gr

11.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

11.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι ενδεικτικά:  ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλικία.

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

11.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο info@samosmobility.gr